Regulamin Zlotu Grup Rekonstrukcji Historycznych Odyseja Historyczna

I Postanowienia ogólne

 1. Regulamin jest wydany przez Organizatora Zlotu Grup Rekonstrukcji Historycznych Stowarzyszenie Historyczne „Pułk 37” z siedzibą: Grabków 8a 99-300 Kutno.
 2. Zlot Grup Rekonstrukcji Historycznych odbędzie się w Kutnie przy ul. Bohaterów Walk nad Bzurą na terenie starej strzelnicy wojskowej (wejście od ul. Wschodniej). Obszar Zlotu będzie podzielony na kilka stref:
  • historyczne dioramy Grup Rekonstrukcyjnych; na tym obszarze mieszkają członkowie Grup, jednocześnie jest to teren wystawy statycznej;
  • bazar handlowy i gastronomia;
  • arena do pokazów walki, musztry itp.;
  • parking.
 3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Zlotu będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Zlotu obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W czasie zorganizowanych przemarszów wchodzących w skład Zlotu, które odbywają się poza terenem Zlotu, Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Uczestnikami Zlotu są Widzowie, Rekonstruktorzy, Wystawcy Stoisk Handlowych.
 6. Członkowie grup rekonstrukcji historycznych, stowarzyszenia, osoby zajmujące się odtwórstwem historycznym oraz właściciele wojskowych i zabytkowych pojazdów mechanicznych nazywani są w niniejszym Regulaminie Rekonstruktorami.
 7. Widzem jest każda osoba, nie będąca rekonstruktorem ani wystawcą stoiska handlowego przebywająca na terenie, na którym odbywa się Zlot.
 8. Wystawcą stoiska handlowego jest każda osoba fizyczna lub prawna, która prowadzi działalność handlową na terenie Zlotu w strefie oznaczonej jako bazar handlowy i gastronomia. Udział wystawców stoisk handlowych w imprezie określony jest osobnym regulaminem.
 9. Teren Zlotu oznacza teren, na którym odbywać się będzie Zlot lub inne miejsca, na które impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i podane to zostanie do publicznej wiadomości przed Zlotem.
 10. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Zlotu poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Zlocie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzony jest Zlot, a także urządzeń znajdujących się na nim.
 11. Nad porządkiem i bezpieczeństwem publicznym w czasie Zlotu czuwają zatrudnieni przez Organizatora pracownicy Agencji Ochrony oraz powołana przez Organizatora na zasadzie wolontariatu Służba Porządkowa (Żandarmeria Zlotowa), we współdziałaniu z Policją i Strażą Miejską. Polecenia służb porządkowych wydane zgodnie z zakresem ich działania, muszą być bezwzględnie respektowane, pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w Zlocie.
 12. Osoby obecne na Zlocie są zobowiązane stosować się do postanowień niniejszego regulaminu, poleceń Organizatora, a także poleceń działających na zlecenie Organizatora Służb Porządkowych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z powodu ich sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku stawiania oporu Służbom Porządkowym Organizatora niezwłocznie wezwą one Policję, która zajmie się rozpatrzeniem danego przypadku.
 13. Wstęp Widzów na teren Zlotu, za wyjątkiem wskazanych w programie imprezy wydarzeń, jest odpłatny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem, natomiast uczestnictwo Rekonstruktorów jest bezpłatne.
 14. Osoby małoletnie mogą przebywać na terenie Zlotu lub w nim uczestniczyć na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.
 15. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Zlotu:
  • broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (nie dotyczy rekonstruktorów i pirotechników),
  • materiałów wybuchowych (nie dotyczy rekonstruktorów i pirotechników),
  • wyrobów pirotechnicznych (nie dotyczy rekonstruktorów i pirotechników),
  • materiałów pożarowo niebezpiecznych (nie dotyczy rekonstruktorów i pirotechników),
  • środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 16. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie imprezy jest zabronione.
 17. Kto wnosi lub posiada na Zlocie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, zostanie zatrzymany przez Służby Porządkowe Organizatora i przekazany Policji. Kwestia replik broni i wyrobów pirotechnicznych nie dotyczy rekonstruktorów i pirotechników, zaś wnoszone przez nich materiały zostaną uzgodnione z Organizatorem.
 18. Na terenie Zlotu, w godzinach otwarcia dla publiczności, obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych poza miejscami do tego celu wyraźnie oznaczonymi.
 19. Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:
  • znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
  • posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje;
  • zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy.
 20. Zabronione jest:
  • tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych do ewentualnego prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej;
  • parkowanie wszelkich pojazdów na drogach ewakuacyjnych i dojazdowych, bądź zastawianie ich jakimikolwiek przedmiotami;
  • wchodzenie na wygrodzony taśmami ostrzegawczymi teren.
 21. Zakazuje się wjazdu na teren Zlotu jakichkolwiek pojazdów mechanicznych (w tym należących do Rekonstruktorów). Pojazdy historyczne, wojskowe, samochody należące do wystawców stoisk handlowych, zaopatrzenia oraz służb technicznych mogą poruszać się po tym terenie tylko w przypadkach uzgodnionych z Organizatorem.
 22. Na odznaczoną wyraźnie część obozową terenu Zlotu wstęp mają wyłącznie Rekonstruktorzy wraz ze swymi pojazdami będącymi elementem dioramy (po uzgodnieniu z organizatorem) i sprzętem obozowym.
 23. Wszelkie pojazdy cywilne należy pozostawić na wyznaczonym dla Rekonstruktorów i Wystawców Stoisk Handlowych parkingu znajdującym się na terenie Zlotu, obowiązek ten nie dotyczy upoważnionych pojazdów obsługi i przypadków uzgodnionych z Organizatorem. Na teren Zlotu nie mają wjazdu pojazdy Widzów.
 24. Na ogólnodostępnym terenie wydzielonym pod handel, gastronomię i organizację imprez rozrywkowo-rekreacyjnych dla uczestników Zlotu i publiczności obowiązują ogólne zasady współżycia społecznego i dobrego wychowania.
 25. Na terenie Zlotu pojazdy mechaniczne mogą poruszać się tylko po wyznaczonych drogach.
 26. Zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Zlotu.
 27. Każda osoba wchodząc na teren Zlotu zatwierdza znajomość niniejszego regulaminu imprezy i potwierdza swoją tożsamość, jako Uczestnik Zlotu – Widz, Rekonstruktor lub Wystawca. Tym samym zgadza się na filmowanie i fotografowanie oraz wykorzystanie tych ujęć do produkcji materiału, a następnie rozpowszechnieniu dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 28. Uczestnicy Zlotu: Widzowie, Rekonstruktorzy, Wystawcy przekazują nieodpłatnie prawa do utrwalania (rejestrowania, powielania, retransmisji i wykorzystywania w celach promocyjnych) swojego wizerunku, podczas całego Zlotu, na rzecz Organizatora.
 29. Każda osoba przebywająca na terenie zlotu przyjmuje do wiadomości i to akceptuje, iż poziom hałasu w trakcie występów estradowych może przekroczyć dopuszczalne warunki prawnie określone– tabela nr 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 112).
 30. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i wprowadzenia zmian w przebiegu Zlotu z uzasadnionych powodów, np.: odwołanie przyjazdu przez artystę, siła wyższa itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym.

II Zasady uczestnictwa w Zlocie Rekonstruktorów

 1. W Zlocie mogą uczestniczyć stowarzyszenia oraz osoby zajmujące się odtwórstwem historycznym oraz właściciele wojskowych i zabytkowych pojazdów mechanicznych. W pozostałych przypadkach wymagana jest zgoda organizatora. Ubiór i wyposażenie uczestnika muszą być zgodne z realiami reprezentowanej epoki. Uczestnikami Zlotu muszą być osoby pełnoletnie, ale dopuszcza się udział w Zlocie dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia pod warunkiem wyrażenia na piśmie zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. Uczestnikiem Zlotu staje się osoba, która po zakwalifikowaniu do udziału w Zlocie, w trakcie trwania imprezy zgłosi się w punkcie rejestracyjnym, wypełni „kartę uczestnika Zlotu” i otrzyma numerowany identyfikator osobisty.
 3. Udział w Zlocie jest bezpłatny.
 4. Zgłoszenia na Zlot przyjmowane są poprzez przesłanie maila na adres rejestracja@odysejahistoryczna.org.pl zawierającego: nazwę, dane do kontaktu, wskazanie odtwarzanej epoki, liczbę rekonstruktorów, opis dioramy oraz opis prezentacji/pokazu przeprowadzanego w trakcie imprezy. Rozpatrywane będą jedynie zgłoszenia poprawnie złożone, tj. przesłane we wskazanym terminie oraz zawierające wszystkie wymagane przez Organizatora dane.
 5. Przesłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Zlocie.
 6. Zgłoszenia rozpatrywane będą przez Organizatora. Rekonstruktorzy, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w Zlocie zostaną o tym fakcie poinformowani poprzez wiadomość e-mail.
 7. Ze względów organizacyjnych udział w Zlocie może wziąć maksymalnie 1200 rekonstruktorów. Zgłoszenia będą przyjmowane do chwili zakwalifikowania wskazanej liczby uczestników lub do dnia 30.06.
 8. Uczestnicy Zlotu zobowiązani są do przestrzegania wszystkich przepisów obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a zwłaszcza aktów prawnych odnoszących się do kwestii bezpieczeństwa.
 9. Uczestnicy otrzymają możliwość skorzystania z bieżącej wody, sanitariatów, a także jednego ciepłego posiłku dziennie wydawanego na podstawie identyfikatora osobistego otrzymanego po rejestracji jako uczestnika.
 10. Podczas trwania Zlotu zabronione jest propagowanie ideologii narodowosocjalistycznej i komunistycznej, a zwłaszcza używanie umundurowania, oznak i odznak NKWD, Smiersza, GPU, Czeka, NSDAP, Allgemeine SS, DJ, JM, HJ, BDM (nie dotyczy pielęgniarek w szpitalach polowych), oraz niemieckich formacji policyjnych. Oznacza to, że w trakcie trwania Zlotu, jego uczestnicy nie mogą używać mundurów, odznak oraz odznaczeń wyżej wymienionych formacji i organizacji, wyjątkiem jest przedstawienie ważnego faktu historycznego uzgodnionego wcześniej z Organizatorem. Ponadto ze względu na art. 256 KK uczestnicy Zlotu, jako formy działalności edukacyjnej i artystycznej, której celem jest upowszechnianie wiedzy historycznej, w tym wiedzy o II wojnie światowej (barwie i broni stron walczących), są zobowiązani do przestrzegania następujących zasad:
  • nieporuszania się w mundurach niemieckich z wyeksponowanymi oznaczeniami formacji wojskowych poza terenem Zlotu (nie dotyczy czasu opuszczania terenu w ramach działań przewidzianych w programie imprezy);
  • niewznoszenia okrzyków, śpiewania pieśni etc. zawierających treści odwołujące się do ideologii nazistowskiej lub propagujących ustrój, postawy związane z tą ideologią;
  • konsultowania z organizatorem elementów ekspozycji grupy, zawierających symbolikę III Rzeszy. W przypadku braku zgody na ich zastosowanie, grupa jest zobowiązana do natychmiastowego podporządkowania się zaleceniom organizatora.
 11. Uczestnicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za posiadany sprzęt i ekwipunek.
 12. Zabronione jest używanie wszelkiego rodzaju materiałów pirotechnicznych poza wyznaczonym obszarem areny i czasem inscenizacji oraz pokazów. Ze względów bezpieczeństwa użycie materiałów pirotechnicznych musi być uzgodnione z Organizatorem Zlotu.
 13. W obozach zakazuje się używania broni czarnoprochowej oraz innych replik broni naśladujących odgłosy strzału w godzinach 22.00-6.00.
 14. Zabrania się spożywania jakiegokolwiek alkoholu lub innych środków odurzających przez osoby, które mają brać udział w pokazach walki, konkursach, turniejach, zawodach strzelniczych i innych imprezach podczas Zlotu. Jeśli Organizator poweźmie podejrzenie, że osoby, które mają brać udział w pokazach walki, konkursach, turniejach, zawodach strzelniczych i innych imprezach znajdują się pod wpływem ww. środków na teren Zlotu zostanie wezwana Policja celem sprawdzenia takiej osoby. W przypadku potwierdzenia podejrzeń Organizatora osoby nietrzeźwe zostaną bezwzględnie usunięte z terenu Zlotu.
 15. Na Zlocie, w strefie historycznych dioram, obowiązuje dbałość o realia historyczne epoki. Za niestosowne uważa się używanie bądź pozostawianie na widoku przedmiotów, które nie pasują do odtwarzanej epoki (np. plastikowe butelki, puszki). Za niestosowne uważa się również zachowanie zakłócające profil rekonstrukcyjny Obozu (np. palenie papierosów, budowa bez zgody Organizatora dioramy nie pasującej do danej części Obozu).
 16. Na terenie obozowiska nie wolno bez zgody Organizatora prowadzić żadnych prac ziemnych (budowa okopów, ziemianek itp.) oraz palić ognisk.
 17. Wszelka broń sieczna i kłująca powinna być noszona w pochwach lub specjalnie w tym celu przygotowanych pokrowcach. W czasie przewozu broni środkami transportu publicznego, dodatkowo wszelkie jej wystające elementy (np. jelce miecza) muszą być zabezpieczone odpowiednimi nakładkami. Na turnieju broń noszona jest w pochwach lub, w przypadkach historycznie uzasadnionych, w inny sposób, (przy czym musi to być sposób zapewniający bezpieczeństwo Uczestnikom Zlotu oraz Widowni).
 18. Udział w pokazach walki, konkursach, turniejach, zawodach strzelniczych i innych imprezach przygotowanych przez Organizatora jest dobrowolny oraz nieobowiązkowy i odbywa się na własną odpowiedzialność. Każda osoba lub grupa biorąca udział w ww. imprezach musi to uzgodnić z Organizatorem.
 19. Rekonstruktorzy zobowiązani są do godnego zachowania, by nie uwłaczać tradycjom polskiego oręża, mundurom jednostek, które noszą oraz moralności publicznej. W szczególności dotyczy to obowiązku zachowania porządku w obozowiskach i innych miejscach noclegów.
 20. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do zasad bezpieczeństwa wynikających z odpowiednich przepisów, zaleceń Organizatora i jego Służb Porządkowych, oraz osób dowodzących, a w szczególności do zachowania wszelkich środków ostrożności przy używaniu broni, koni, środków transportu i materiałów pirotechnicznych.
 21. Wszelkie sceny walk oraz pozorowane starcia wręcz należy wykonywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, szczególnie ostrożnie, aby nie stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowia obecnych osób i zwierząt.
 22. Wynikłe w czasie Zlotu sprawy sporne między Uczestnikami i przedstawicielami Organizatora rozstrzygane będą niezwłocznie przez urzędujących członków Sztabu Zlotu.
 23. Nieprzestrzeganie powyższych ustaleń wiąże się z odrzuceniem zgłoszenia lub usunięciem z terenu Zlotu.

III Akredytacje medialne

 1. Akredytacja medialna upoważnia do przebywania w wyznaczonych strefach fotoreporterskich podczas inscenizacji i pokazów.
 2. Uprawnione do otrzymania akredytacji są wyłącznie osoby pełnoletnie.
 3. Wnioski akredytacyjne należy składać poprzez wysłanie do dnia 15.07. wiadomości e-mail na adres kontakt@odysejahistoryczna.org.pl zawierającej nazwę reprezentowanego medium, dane kontaktowe oraz czas obecności na Zlocie.
 4. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem akredytacji. Po rozpoznaniu wniosku Organizator w wiadomości e-mail poinformuje o przyznaniu akredytacji lub odmowie jej przyznania.
 5. Przyznane akredytacje można będzie odbierać w punkcie rejestracyjnym podczas trwania Zlotu.
 6. Osoba posiadająca akredytację medialną ma obowiązek stosowania się do poleceń Organizatora i służb porządkowych, w szczególności w zakresie przebywania w wyznaczonych strefach fotoreporterskich podczas inscenizacji.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które wynikałyby na skutek nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas trwania Zlotu.

IV Postanowienia końcowe

 1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
 2. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem: odysejahistoryczna.org.pl
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz obowiązujące przepisy prawa.